Osobní bankrot - Využijte oddlužení fyzické osoby

Osobní bankrot
Vyřízení osobního bankrotu Jste předluženi a nevíte jak dál? Číhá na Vás exekutor za každým rohem? Jediným řešením, které pro Vás připadá v úvahu je odlužení v rámci insolvenčního řízení. tvz. “osobní bankrot”.

Tyto stránky i níže uvedené produkty jsou určené pouze pro podnikatele.

Osobní bankrot - Využijte oddlužení fyzické osoby

Jste předluženi a nevíte jak dál? Číhá na Vás exekutor za každým rohem? Jediným řešením, které pro Vás připadá v úvahu je oddlužení v rámci insolvenčního řízení, tzv. “osobní bankrot”. Ve spolupráci s renomovanou AK pro Vás zajistíme přípravu veškeré dokumentace tak, abyste mohli využít výhod, které Vám oddlužení skýtá (zejména možnosti soudního prominutí zbytku Vašich dluhů v případě, že zaplatíte alespoň 30% závazků ve lhůtě 5 let). Neváhejte a obraťte se na nás.

Kdo může o oddlužení fyzické osoby žádat:

  • občan starší 18 let,
  • s trvalým bydlištěm v ČR,
  • čistým trestním rejstříkem,
  • který má pravidelný měsíční příjem - plat, důchod, renta.

O oddlužení fyzické osoby nemůžete požádat, jakmile Vaše dluhy pocházejí z podnikatelské činnosti. Totéž platí, jestliže máte dluhy za státem (u zdravotních pojišťoven, finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení), a také pokud nemáte doložitelný příjem.

Potřebné dokumenty k vyřízení osobního bankrotu

1. Seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů se uvádí zvlášť.

2. Seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění a veškeré jeho ostatní závazky. Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží se přislušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, popř. odkazem na údaj o očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky. 

3. Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky (např. kopie potvrzení o příjmech z pracovniho poměru, kopie daňových přiznání, výpis z bankovních účtů).

4. Výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v poslednich 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

5. Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává na listiny, které prokuzují v návhru na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti.

Dále:

1. Je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a dlužník je zaměstnavatel - seznam svých zaměstnanců.

2. Je-li dlužník právnická osoba - výpis z obchodního rejsříku nebo obdobného registru.

3. Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávnky. Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen.

4. Podepisují-li návrh ručitelé či spoludlužníci - listiny, z nichž vyplívá spoludlužnictví nebo ručení těchto osob.

5. Je-li dlužník zastoupen na základě plné moci - plná moc.

Katastralní uzemí

Katastrální území (k. ú.) Je v České republice podle § 27 písm. h) katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. „technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí“.
Formát: Dejvice nebo kód 729272

/ Parcelní číslo

Parcelní číslo Číslo pozemku, pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí.
Formát: 72927 / 729

Dispozice nemovitosti

Dispozice nemovitosti Prosíme Vás o dispozice (panel, cihla) a velikost nemovitosti (m2).
Formát: 2+kk - 80m2, pěkný prostorný byt v cihlovém domě s lodžií.

Pohledávky k nemovitosti

Pohledávky k nemovitosti Prosíme Vás o vypsání všech pohledávek k nemovitosti (exekuce, půjčky).
Formát: Půjčka 1 450 000,- Kč, nesplaceno 600 000,-
Exekuce 350 000,- Kč .

/
/

[-] [+]

CAPTCHA

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů poskytnutých v rámci této žádosti o půjčku - úvěr - vyřízení osobního bankrotu a jiné u společností Financial Services Group, s.r.o., za účelem poskytnutí nebo vyhledání úvěru nebo půjčky.

Vytvořeno: Seo, optimalizace pro vyhledávače